Är hampa laglig?

Ja, hampa är undantagen narkotikadefinition (se LVFS 2011:10 s. 74-75) och därmed laglig om den uppfyller vissa krav:
  • Den måste vara av en sådan sort som berättigar till direktstöd för jordbrukare. Jordbruksverket publicerar årligen en lista med de hampasorter som EU godkänt. För enkelhets skull kallar vi dessa hampasorter för EU-godkänd hampa, industrihampa eller helt enkelt hampa.
  • Hampan måste också ha odlats efter att ansökan om direktstöd lämnats in till behörig myndighet.
Generellt praxis är dessutom att EU-godkänd hampa får innehålla som mest 0,3% THC. Även om detta inte uttryckligen är uttalat i svensk lagstiftning anges det gränsvärdet i EU:s regelverk för hampa. (Den tillåtna THC-halten i EU höjdes från 0,2% till 0,3% 1 januari 2023). En begränsning av THC-halten anses erbjuda tillräckligt skydd för människors hälsa (se SOU 2016:93 s. 303).

Är det lagligt att odla hampa hemma?

Sedan 2003 är det lagligt att odla industrihampa i Sverige men följer du inte kraven ovan begår du narkotikabrott. Det är exempelvis inte lagligt att odla några plantor hemma för personligt bruk.

Hur får jag använda hampa?

Även om hampan vi säljer är laglig är det otydligt vad som gäller rent juridiskt när det kommer till olika sätt att processa och använda den. De flesta sätt att använda THC-haltigt växtmaterial från hampa skulle nämligen kunna tolkas som en narkotikaklassad beredning och därmed olagligt. Lägg märke till "skulle kunna tolkas som". Det är med andra ord en tolkningsfråga. Läs vidare... vi förklarar läget så gott vi kan!

Strikt personligt ansvar

  • Vi kan, med dagens juridiska läge, inte garantera att den som köper, innehar och eventuellt använder produkter ur vårt sortiment inte skulle bli misstänkt och/eller fälld för narkotikabrott.
  • Vi kan inte heller ta juridiskt ansvar för hur kunder eller andra individer hanterar eller använder produkter de köper av oss.
  • Strikt personligt ansvar gäller för den som handlar och eventuellt använder produkter ur vårt sortiment.
 

Vad är en beredning av hampa? Olaglig eller laglig?

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen kollat närmare på ”Låghaltiga beredningar med THC” – inklusive de som härstammar från EU-godkänd industrihampa. I en delrapport publicerad 29 augusti 2021 skriver Läkemedelsverket följande:
Det finns för närvarande två prejudikat på området. Högsta domstolen har redan under år 2007 i NJA 2007 s. 219 (se avsnitt 5.1.2.1) slagit fast att hantering och innehav av lagligt odlad industrihampa inte utgör narkotikabrott, även om hanteringen sker utan samband med odlingen.
Ett prejudikat är ett vägledande avgörande från Högsta domstolen som ska förklara hur lagen ska tolkas för Tingsrätten och Hovrätten. År 2007 kom HD alltså fram till att hampa i sig är laglig att inneha och hantera samt att hampan inte ses som olaglig även ”utan samband med odlingen”. Växtmaterialet ses alltså som lagligt och betraktas som en jordbruksprodukt (se SOU 2016:93 s. 310-311). Det har heller aldrig, så vitt vi vet, tolkats som en narkotikaklassad beredning. Läkemedelsverket fortsätter:
Högsta domstolen har därefter i domen NJA 2019 s. 531 (se avsnitt 5.1.2.2) uttalat att CBD-olja, som innehåller THC, i det målet utgjorde en beredning enligt psykotropkonventionen (även om oljan härrörde från lagligen framställd industrihampa).
År 2019 avgjorde Högsta domstolen med andra ord att CBD-olja som innehåller THC ska ses som en narkotikaklassad beredning och därmed olaglig. Sådan olja är alltså uttalat olaglig att inneha, tillverka, sälja, använda o.s.v. Däremot är det enbart helt och hållet tydligt att just ”CBD-olja med THC” ska ses som en en narkotikaklassad beredning.

Finns det andra olagliga beredningar av hampa?

Enligt psykotropkonventionen definieras en beredning som:
... varje lösning eller blandning, oavsett dess fysikaliska tillstånd, vari ett eller flera psykotropa ämnen ingår, eller ett eller flera sådana ämnen i avdelade doser. (se NJA 2019 s. 531)
Som ni kan se är den här definitionen av vad som menas med beredning både bred och ospecifik. Det är just därför vi påpekar att nästan alla sätt att använda hampa skulle kunna tolkas som en beredning enligt psykotropkonventionen och därmed olaglig om hampan som används innehåller THC. När det gäller andra sätt som THC-haltig hampa har använts/bearbetats (”beretts”) förutom till CBD-olja skriver Läkemedelsverket i samma delrapport om låghaltiga beredningar av THC följande:
Därutöver finns det åtskilliga exempel på domar från tingsrätter och hovrätter där frågorna om låghaltiga THC-produkter med industrihampabakgrund har berörts och belysts och resultatet har blivit både domar gällande narkotikabrott och ogillade domar, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
Det skiljer sig alltså från fall till fall vad som tolkas som olagligt eller inte. Detta stämmer överens med vår erfarenhet under de år som vi jobbat med hampa. Både före HD:s avgörande från 2019, men inte minst därefter, är den juridiska tolkningen blandad.

Är CBD-olja laglig om den inte innehåller THC?

En CBD-olja utan THC är ett exempel på en produkt som innehåller ett THC-fritt CBD-isolat eller extrakt. EU-domstolen kom i slutet av 2020 med ett avgörande som försvårar att produkter med "ren CBD" (CBD-isolat) tolkas som narkotika inom EU. Så vitt vi förstår anses THC-fria produkter som baseras på THC-fria extrakt och isolat vara lagliga i Sverige idag. Just eftersom de inte innehåller THC eller andra psykotropa ämnen bör de åtminstone inte kunna tolkas som en narkotikaklassad beredning enligt psykotropkonventionen. PS! Även om de bör ses som lagliga är produkter med THC-fria cannainoidextrakt och/eller isolat inte tillåtna att säljas som livsmedel eller kosttillskott p.g.a. Novel food-regler. THC-fria cannabinoidextrakt och isolat är i dagsläget tillåtna i kosmetiska produkter.

Är andra THC-fria hampaprodukter lagliga?

Trots dagens osäkra juridiska läge bör alltså hampaprodukter utan THC tolkas som lagliga för privatpersoner att inneha, använda osv. Dessa är också de typer av produkter som med absolut största sannolikhet inte skulle ge utslag vid drogtester som reagerar på THC. Bra att ha i åtanke är dock att varken Sverige eller EU definierat någon gräns för vad som menas med THC-fritt. Det pratas om "spår av THC" och "förorening" men något mer specifikt än så har vi inte sett. OBS! Trots att vi skriver att THC-fria produkter bör tolkas som lagliga är även detta inget vi kan garantera till 100%. Exempelvis visar de ISO-certifierade analyser vi använder som lägst om en produkter innehåller mindre än 0,03% av olika cannabinoider. Ifall det ses som THC-fritt eller inte är ett exempel på en tolkningsfråga.

Är det lagligt att röka hampa? Är det lagligt att göra te på hampa? Osv.

Som du antagligen förstått finns det inget riktigt svar på om det är lagligt eller inte att använda hampa på olika sätt – speciellt när det kommer till THC-haltig hampa. Om du väljer att använda hampa är det enda vi egentligen kan uppmuntra dig till att i så fall hitta sätt som inte kan tolkas som en beredning alternativt att hålla dig till THC-fria produkter/THC-fri hampa. Vi vill också förtydliga att en återförsäljare av hampa inte är rätt ställe att vända sig till när det gäller specifika frågor kring hampans juridiska status (egentligen inte området ”laglighet” överhuvudtaget). Förutom att en återförsäljares svar inte hjälper dig juridiskt om du skulle bli misstänkt/åtalad för brott finns också en risk att den som säljer en produkt är partisk eftersom den vill att du ska att handla. Ta alltså vad vi säger med en nypa salt… Tillbaka till personligt ansvar: gör din egen research och bedöm själv vad du är bekväm med med tanke på dagens juridiska gråzoner!

Vår syn på att använda hampa

Här nedan presenterar vi en snabb överblick av vårt perspektiv på "säkrare och osäkrare" sätt att använda hampa och hampaprodukter. Se alltså varken detta som juridisk rådgivning eller en 100%-ig sanning. I bästa fall är det en snabbstart till din egen research och ungefärlig överblick. I ett domslut från 2021 gällande ”hampa-te” skriver tingsrätten att:
... den som följer ett felaktigt besked från en myndighet, som haft möjlighet och behörighet att ge ett auktoritativt besked, och inte förstår att han gör sig skyldig till en straffbar gärning ska gå fri från ansvar på grund av straffrättsvillfarelse.
Om du vill ha korrekta och opartiska svar gällande användning av hampa/hampaprodukter alternativt svar som befriar dig från juridiskt ansvar är det alltså en behörig myndighet du ska vända dig till. Med det sagt får du gärna ta en titt här nedan om du är nyfiken på hur vi ser på att använda hampa i Sverige idag:

↑ ”Säkrare” sätt att använda hampa

THC-fria kosmetikaprodukter (utvärtes bruk) • Inget utslag på drogtester. • Ingen/minimal risk till att tolkas som en narkotikaklassad beredning.

THC-fria hampaprodukter / THC-fri hampa (invärtes bruk) • Viss risk för utslag på drogtester (exempelvis urinprov) eftersom vissa typer av tester, så vitt vi förstår, reagerar på fler cannabinoider än enbart THC. • Liten risk för utslag på drogtester som letar efter THC och/eller nedbrytningsprodukter av THC. • Minimal risk för att användning av dessa produkter skulle tolkas som en narkotikaklassad beredning.

THC-haltig hampa i sin naturliga form (invärtes bruk) • Ger utslag på drogtester. • Bör inte tolkas som olaglig om du hittar ett sätt att använda hampan som inte kan tolkas som en lösning, blandning eller avdelad dos.

THC-haltiga ”bearbetade” hampaprodukter eller bearbetad hampa (”lösning, blandning, avdelad dos”) • Ger utslag på drogtester. • Kan tolkas som narkotika, både innehav, framställning och bruk.

CBD-olja med THC (även spår av eller små mängder THC) • Narkotikaklassad och olaglig. • Ger utslag på drogtester.

↓ ”Osäkrare” sätt att använda hampa

Hampa och drogtester

Den som intar THC-haltig hampa (äter eller inhalerar växtens ämnen) kommer med största sannolikhet att testa positivt vid ett vanligt drogtest. Både vid urinprov, där man letar efter nedbrytningsprodukter från THC, samt vid blodprov (som generellt mäter THC-halten i blodet) kan det synas att den som använder hampa har spår av THC i kroppen. Detta trots att hampa har högst 0,3% THC och saknar psykoaktiv effekt.

Även för den som använder THC-fri hampa / THC-fria hampaprodukter kan vissa prover ge utslag eftersom det finns prover som reagerar på fler cannabinoider än THC. "THC-specifika" analysmetoder bör dock inte ge utslag.

Blodanalys kontra snabbtest av urin

Analysmetoden som används för blodprov ska vara bättre på att specifikt se om du har THC i kroppen. Snabbtest av urin är en metod som, så vitt vi förstår, kan reagera på fler cannabinoider än THC. På grund av detta, samt ett par andra andledningar, rekommenderar vi att neka urinprov och lämna blodprov. Detta gäller oavsett om du använder THC-fria produkter eller ej. OBS! Om polisen vill testa dig har du rätt att neka urinprov så länge du går med på att lämna blodprov. Vad som gäller exempelvis på en arbetsplats eller i andra sammanhang är inte lika tydligt.

Eget ansvar vid drogtester

  • Den som intar hampa (äter eller inhalerar växtens ämnen) kommer med stor sannolikhet lämna positiva drogtester.
  • Ett positivt drogtest kan leda till brottsmisstanke, brott mot anställningsavtal och en rad andra konsekvenser.
  • Tänk efter själv: Är något du är okej med? Hur skulle det kunna påverka din vardag? Ha detta i åtanke om du väljer att inta hampa.
  • Strikt personligt ansvar gäller för den som handlar och eventuellt använder produkter ur vårt sortiment.

Drogtester i olika sammanhang

Bilkörning och nykterhetskontroller: Om du går med på ett urinprov/snabbtest och som ger utslag för THC har polisen full rätt att ta ditt körkort på plats. En fördel med att enbart gå med på blodprov är att sannolikheten ökar att du får behålla ditt körkort (åtminstone) tills analysbeskedet kommer. Detta tar oftast runt 2-4 veckor.

Medan analysbeskedet inväntas har du även möjlighet att kontakta en advokat, läsa på om dina rättigheter m.m. Med andra ord kan du vara bättre förberedd ifall provet gett utslag. Testad av polisen? Om polisen testar dig och testet ger utslag kommer du troligtvis bli misstänkt för brott. (Läs mer under fliken "Misstänkt?) Detta gäller oavsett vilken analysmetod som använts, i vilket sammanhang du testas osv. Drogtest på din arbetsplats? Om du testas på din arbetsplats är det säkrast att inte använda hampa alternativt hålla dig till THC-fria produkter. Prata med din arbetsgivare om du riskerar att bryta mot ditt anställningskontrakt vid positiva drogtester. Testas du av frivården? Eftersom den som använder hampa med största sannolikhet lämnar positiva drogtester, samt att de flesta sätt att använda hampa faktiskt ligger i en juridisk gråzon avråder vi de som lämnar prover hos frivården att köpa/använda våra produkter. Dopingkontroll? Läs vidare under fliken "Doping".

Hampa och brottsmisstanke

Om du använder hampa kan du exempelvis bli misstänkt för narkotikabrott om polisen stoppat dig och du lämnat ett positivt drogtest. Det kan också ske om de hittat hampa / hampaprodukter genom visitering, genomsökning av fordon eller husrannsakan. För det första kan polisen misstänka att det handlar om bruk/innehav av olaglig cannabis och misstänka dig för narkotikabrott av den anledningen. Vad vi kallar för "hampa" och vad vi kallar för "cannabis" är helt enkelt lika till utseende, doft, samt innehåller samma typer av ämnen (i olika proportioner). På grund av detta kan det vara svårt att avgöra vad som är vad utan ytterligare analyser och utredning från polisens sida. Det kan också vara så att en åklagare väljer att driva fallet vidare till domstol även om det är / blir tydligt att det handlar om laglig hampa... detta på grund av att många punkter kring hur hampa får användas samt vad som gäller för olika typer av hampaprodukter fortfarande är en juridisk tolkningsfråga.

Rättigheter vid misstanke om brott:

  • Du har rätt att neka urinprov så länge du går med på blodprov.
  • Du har alltid rätt till en försvarare om polisen vill förhöra dig.
  • Du har rätt att avvakta med ett eventuellt förhör tills du har en försvarare.
  • Under ett förhör (med eller utan försvarare närvarande) behöver du inte svara på något du inte vill svara på.
  • PS! Om polisen vill gå vidare och utreda dig för narkotikabrott kommer du kallas till socialtjänsten för samtal. Oftast ber även socialtjänsten dig att lämna ett prov (snabbtest/urinprov), där finns dock inget krav på att genomföra något drogtest överhuvudtaget.

Om du enbart riskerar böter och indraget körkort kommer du förmodligen inte få rätt till en offentlig försvarare. Ta gärna kontakt med oss om du inte får rätt till försvarare. Vi kan tipsa dig om kunniga advokater. Oftast finns någon som kan hjälpa dig med en genomgång av det juridiska.

Strafföreläggande – varför erkänna brott?

I samband med att polisen utreder dig för narkotikabrott kan de vid någon punkt be dig att skriva på ett strafföreläggande. Om du gör det innebär det att du erkänner dig skyldig till brottet och accepterar det straff som domstolen kommer bedöma som lämpligt. Strafföreläggande används istället för att fallet ska behöva tas upp till rättegång.

Även om straffet för ringa narkotikabrott inte är ”allvarligare” än dagsböter finns det, enligt oss, ingen anledning att skriva på ett strafföreläggande istället för att ta fallet upp till domstol. Självklart är det ett personligt val kring hur man vill agera i en sådan situation. Dock finns möjlighet att fallet ogillas av domstolen (läggs ner) eller att du blir friad om du istället väljer att gå till rättegång.

Möjligheten att bli friad försvinner om du skriver på strafföreläggande.

Strikt personligt ansvar

  • Vi kan, med dagens juridiska läge, inte garantera att den som köper, innehar och eventuellt använder produkter ur vårt sortiment inte skulle bli misstänkt och/eller fälld för narkotikabrott.
  • Vi kan inte heller ta juridiskt ansvar för hur kunder eller andra individer hanterar eller använder produkter de köper av oss.
  • Strikt personligt ansvar gäller för den som handlar och eventuellt använder produkter ur vårt sortiment.

Industrihampa, cannabis och doping.

De senaste åren har synen på växten Cannabis sativa L. och cannabinoider som kosttillskott för både atleter ändrats drastiskt: Sedan 2018 finns inga restriktioner alls för cannabinoiden CBD då World Anti-Doping Agency (WADA) helt tog bort den från sin lista över dopingklassade ämnen Övriga cannabinoider, inklusive THC, är fortfarande inte tillåtna vid tävling. I dagsläget räknas 180 ng/L eller mer THC-syra i urinen som doping.

Hur gör jag som atlet innan dopingkontroll eller tävling?

Eftersom cannabinoider lagras i kroppens fettvävnad så kan spår i urinen fortfarande upptäckas flera dagar/veckor efter att du har slutat använda hampa. Exakt hur länge går inte att säga eftersom det påverkas av många olika faktorer.

Om du kan behöva lämna urinprov för doping eller ska genomgå en dopingkontroll i samband med tävling så är det allra säkraste att antingen helt hålla upp med hampaprodukter eller gå över till en produkt som enbart innehåller CBD i god tid.

WADA:s gränsvärde tillåter en viss mängd cannabinoider i urinen. Men vi anser att det är onödigt att chansa. För att förtydliga: Vid tävlingstillfälle är endast molekylen CBD tillåten. Med andra ord räcker det inte med att du intar en THC-fri produkt vid/innan tävling: du måste vara säker på att produkten endast innehåller CBD och inga andra cannabinoider.